KONTAKT - Naici Polska


Przejdź do treści

KONTAKT

ProjektantFirma budowlana
DetalistaPrywatny
AplikatorSprzedawca


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych)
Polityka prywatności www.naici.pl

Aby uzyskać informacje o zebranych danych osobowych, celach i przedmiotach, z którymi dane są udostępniane, skontaktuj się z Administratorem.

Administrator danych osobych: Naici Polska Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 5 58-260 Bielawa – NIP: 8822121917 Regon: 361888046

e-mail Administratora: info@naici.plRodzaje gromadzonych danych

Administrator nie zapewnia listy typów zebranych danych osobowych. Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na ich przekazanie, może nie być możliwe, aby ta Aplikacja świadczyła Usługę

W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi ani na jej działanie.

Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z Administratorem.

Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub dostawców usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji oraz gwarantuje, że mają prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, uwalniając Administratora od odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Sposób i miejsce przetwarzania zebranych danych

Sposób przetwarzania

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami.

Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach inne osoby zaangażowane w organizację tego wniosku (administratorzy, handlowcy, marketing, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych stron trzecich, kurierzy pocztowi, mogą mieć dostęp do danych) dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczyli w razie potrzeby podmioty przetwarzające dane od administratora danych.

Zaktualizowaną listę menedżerów można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator traktuje Dane osobowe odnoszące się do użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji: Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, o ile Użytkownik nie sprzeciwia się ("rezygnacja") do tego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych;

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem i / lub wykonania środków przedumownych;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ;

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub stron trzecich.

W każdym razie zawsze możliwe jest zwrócenie się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego traktowania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, przewidzianym umową lub koniecznym do zawarcia umowy.


Miejsce

Dane są przetwarzane w centrali operacyjnej Administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat strony przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania danych poza Unią Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także dotyczące środków bezpieczeństwa podjętych przez administratora danych w celu ochrony danych.

W przypadku wystąpienia jednego z opisanych powyżej przelewów, Użytkownik może odnieść się do odpowiednich sekcji niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora danych kontaktując się z nim w dacie otwarcia.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dlatego:

Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.

Dane osobowe gromadzone dla celów związanych z interesem prawnym podmiotu zostanie zatrzymany aż do momentu spełnienia tego zainteresowania.

Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego zainteresowania prowadzonego przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem danych. Gdy przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, administrator danych może przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, dopóki taka zgoda nie zostanie unieważniona. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub poleceniem organu.


Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i przenoszenia danych.


Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych. W szczególności Użytkownik ma prawo do:

wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.

sprzeciwić się przetwarzaniu wlasnych danych. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, gdy nastąpi to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu podano w sekcji poniżej.

dostęp do twoich danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora danych, o pewnych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.

zweryfikować i poprosić o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.

uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Administrator danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu, z wyjątkiem ich ochrony.

uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać anulowania swoich Danych przez Właściciela.

odebrać dane lub przekazać je innemu posiadaczowi. Masz prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania przeniesienia bez przeszkód do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie umowy której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nim środkach umownych.

zaproponować skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić w sądzie.

Szczegóły dotyczące prawa sprzeciwu

Gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, przy wykonywaniu władzy publicznej, do której inwestor jest inwestowany lub w celu realizacji uzasadnionego interesu właściciela, użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich sytuacją.

Przypomina się użytkownikom, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel zajmuje się danymi do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania z praw Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania do danych kontaktowych Właściciela wskazanych w tym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.


Więcej informacji na temat przetwarzania

Obrona w sądzie

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Szczegółowe informacje

Na wniosek użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W przypadku potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich wykorzystywane przez nią mogą gromadzić Dzienniki Systemu, czyli pliki, które rejestrują interakcje i które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w tych zasadach


Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych za pomocą danych kontaktowych.

Reakcja na żądania "Nie śledź"

Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Nie śledź".

Aby dowiedzieć się, czy korzystały z nich usługi innych firm, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, informując Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, o tej Aplikacji oraz, jeżeli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych będące w posiadaniu właściciela. Proszę zatem regularnie sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli modyfikacje dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, właściciel w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.


CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkowników wysyłają do swoich terminali, gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas następnej wizyty. Pliki cookie c.d. "strony trzecie" są jednak ustalane przez witrynę internetową inną niż odwiedzana przez użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że na każdej stronie mogą znajdować się elementy (obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron internetowych innych domen itp.), Które znajdują się na serwerach innych niż odwiedzana strona.


DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów: wykonywanie uwierzytelniania komputerowego, monitorowanie sesji, przechowywanie informacji o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwera, przechowywanie preferencji itp..


CZYM SĄ "PROFILUJĄCE" PLIKI COOKIE?

Są to pliki cookie wykorzystywane do śledzenia przeglądania Internetu przez użytkownika i tworzenia profili na podstawie jego gustów, nawyków, wyborów itp. Za pomocą tych plików cookie komunikaty reklamowe mogą być przesyłane do terminala użytkownika zgodnie z preferencjami już wyrażonymi przez tego samego użytkownika w nawigacji online.


W JAKI SPOSÓB ZOSTAJE WYRAŻONA TO ZGODA NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES?

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej (na stronie głównej lub na dowolnej innej stronie), pojawia się baner z krótką "krótką" wiadomością, prośbą o zgodę na użycie plików cookie i linkiem do dostępu do więcej "rozszerzonych" informacji.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć pliki cookie, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem:

http://jakwylaczyccookie.pl/


JAKIE PLIKI COOKIE SĄ OBECNE NA TEJ STRONIE?

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić przeglądanie witryny i korzystanie z wszystkich funkcji. Bez tych plików cookie, które są absolutnie niezbędne, nie bylibyśmy w stanie zapewnić pewnych usług lub funkcji, a przeglądanie Witryny nie byłoby tak proste i łatwe, jak powinno być.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Te pliki cookie służą do przechowywania wybranych ustawień użytkownika i ostatniej wizyty na stronie.

Służą one do używania funkcji obwodu i nie proponują tego samego wyboru kilka razy i przypominają o niektórych preferencjach.


Rozporządzenie zaktualizowane dnia 25/05/2018

* i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori


POLSKA
tel. 748303195

WLOCHY-NETTUNO
Tel. +39 06/9819416 - +39 06/9819417


W celu uzyskania szczegółowych informacji kontaktować się z sekretariatem

sekretariat@naici.pl
info@naici.pl

INTERNATIONAL TRADE OFFICE
internationaltrade@naici.pl


NAICI POLSKA Sp.z o.o.
Ul. Mikołaja Reja 110/ H47 - 55-010 Smardzów

NAICI ITALIA s.r.l.
Via Chiavari 35 - 00048 Nettuno (RM) - Italia                      

Logo Brand Polska
Naici Polska sp.z.o.o.
Ul. Mikołaja Reja 110/ H47 - 55-010 Smardzów
The Community

Wróć do spisu treści